heinvuud

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi Privaatsuspoliitika) aitab mõista, milliseid andmeid veebipoes www.heinvuud.ee (edaspidi Veebipood) kogutakse, miks neid kogutakse ja mida nendega tehakse. Veebipoe toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva privaatsuspoliitika tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused. 

Heinvuud on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Kliendi kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida veebikeskkond kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks. 

Veebikeskkonna kasutaja isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie Veebipoes või mujal;
  • Veebipoe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;
  • ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Heinvuud võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid. Tegemist on andmetega, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie Veebipoes. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi ja toodete osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Heinvuudi tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. 

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Heinvuudile nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Klient võib alati oma nõusoleku tagasi võtta meie Veebipoe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega e-mailile hei@heinvuud.ee. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole. Kliendi paremaks teenindamiseks võib Heinvuud avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad Heinvuudile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partnerid, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport ja maksete teostamine. 

Andmeid, mida Heinvuud on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Heinvuud õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse

Heinvuud rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Kui kahtlustate, et Teie isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Teie andmed on lekkinud võõrastele isikutele, andke sellest viivitamatult teada e-mailil hei@heinvuud.ee

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud). Heinvuudil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Turvalisus

Kõiki Veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Küpsised

Küpsised on tähti ja numbreid sisaldavad väikesed talletatavad tekstifailid. Küpsised talletatakse, kui isik külastab veebilehte, mis kasutab küpsiseid ja neid kasutades saab andmeid, milliseid lehekülgi on isik külastanud. Küpsised aitavad jätkata sealt, kus isik pooleli jäi ning nad mäletavad eelistusi (nt. keele seadeid). 

Heinvuudi klienti teavitatakse küpsiste kasutamisest ja kasutamise eesmärgist, seejärel palutakse Kliendi nõusolekut. Kuid funktsionaalsuse ja seadistuste tagamiseks vajalikke küpsiseid saab kasutada Kliendi nõusolekuta. 

Kasutame isikupärastatud küpsised - kasutavad teavet sisukorra sorteerimiseks, kuvavad Teie jaoks asjakohast sisu. Kasutame oma veebipoes ka kolmandate osapoolte küpsiseid, s.t. küpsiseid, mille haldajad pole meie. Neid küpsiseid kogume eesmärgiga saada statistilist infot veebipoe kasutamise kohta ja Teie huvidele vastava reklaami kuvamiseks. Veebibrauseri seadete muutmisega saab alati oma arvutis küpsiseid kustutada või keelata.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Veebipoodi kasutama asudes olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Heinvuud jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, hoides privaatsuspoliitika ajakohase ja Kliendile kättesaadavana Veebilehel. 

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Heinvuud OÜ.  Heinvuud OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Montonio Finance OÜ-le.

Kliendil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Kontaktandmed

Kui Teil tekib küsimusi seoses käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustega, palume võtta meiega ühendust e-mailil hei@heinvuud.ee.

Uuendatud: 08.09.2022